הנני

הנני

הנני משום שאני מובטת
בך.
הנני משום שלבי נפעם
בקרבך.
הנני משום שחוטי נפשי
שזורים בנימייך.
הנני משום
אהבתך.
וכשאינך עוד.
הנני?