מחשבות על קהלת..

מחשבות על קהלת..

"את הכל עשה יפה בעתו, גם את הָעֹלָם נתן בלבם" (קהלת ג, יא). 
"העלם" כתיב, חסר וו, מהו כן? אילולי שהקדוש ברוך הוא העלים מלבו של אדם את המיתה לא היה אדם בונה ולא נוטע, שהיה אומר: למחר אני מת, למה אני עומד ומתייגע לאחרים? לפיכך העלים הקדוש ברוך הוא מלבות של בני-אדם את יום המיתה, שיהא אדם בונה; זכה יהיה לו, לא זכה – לאחרים.
מדרש תנחומא, קדושים ח.