הדיבור – ככסף, השתיקה – כזהב: 
שעה שאתם ביחידות, בדקו את מחשבותיכם. 
שעה שאתם בחברת אחרים, בדקו את מילותיכם.

המורה ההודי אטישה
תודה למשה עמאר על הצילום